โปรแกรม BUDGET


1. ตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย

2. จัดทำแผนงบรายรับ-รายจ่าย

3. บันทึกขอใช้งบรายจ่าย

4. เบิกจ่ายงบประมาณ

5. เปลี่ยนแปลง/โอนย้ายงบประมาณ

6. ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย

7. รายงาน

8. DASHBOARD

9. การตั้งค่าระบบ

THE BEST PROGRAM FOR BUDGET

โปรแกรมบริหารงบประมาณออนไลน์ ช่วยบริหารงานงบประมาณ ตั้งแต่ขอตั้ง ทำแผนงบประมาณ ขอใช้งบประมาณ โอนย้ายงบประมาณ ตรวจสอบงบคงเหลือ ใช้งานง่าย ช่วยทำงานเป็นระบบ ข้อมูลถูกต้อง..

สั่งซื้อ BB+ PACKAGES


BUDGET#1 BUDGET#2 BUDGET#3
ราคา (บาท)/ปี ฿60,000
สั่งซื้อ
฿80,000
สั่งซื้อ
฿100,000
สั่งซื้อ
คุณสมบัติ
จำนวนสาขา 1 1-2 1-3
ตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
จัดทำแผนงบรายรับ-รายจ่าย
บันทึกขอใช้งบรายจ่าย
เบิกจ่ายงบประมาณ
เปลี่ยนแปลง/โอนย้ายงบประมาณ
ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
Dashboard
การตั้งค่าระบบ
บริการ
Backup Database
Support & Maintenance

Our Partners

Value

ลดเวลางานเอกสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบง่าย พร้อมรายงานสรุป

วิธีการสั่งซื้อ/ชำระค่าบริการ

การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (HOW TO ORDER)

1. เลือกแพคเกจที่ต้องการสั่งซื้อ (คลิ๊ก)
2. คลิ๊กปุ่ม "ซื้อ" ตามรายแพคเกจที่ต้องการและดำเนินการตามที่ระบบแนะนำ
3. แจ้งการชำระค่าบริการผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
4. รอการแจ้งรายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรมทางอีเมล์ภายใน 2 วัน
หมายเหตุ
1. การแจ้งการชำระค่าบริการทุกครั้งจำเป็นต้องแนบสลิปหรือใบ Pay-In
2. ขอสงวนสิทธิ์การแจ้งการชำระค่าบริการทางอีเมล์ kobenai007@gmail.com

การชำระค่าบริการ (PAYMENT)

ชำระค่าบริการโดยเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสั่งจ่ายเช็คขีดคล่อมในนาม “บริษัท ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด”
โอนเงิน/นำเช็คเข้า บัญชีเลขที่ 468-029956-0 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : บจก.ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114
Accountname : TWINSOFTWARE SOLUTIONS CO.,LTD.
Type : Current Account


โอนเงินเข้า บัญชีเลขที่ 065-3-77037-5 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี : นาย เสมา บุญเสน่ห์
สาขาเทสโก้โลตัส เพชรเกษม 81
Accountname : Sema Boonsanae
Type : Savings Account

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (WITHHOLDING TAX)

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
1. ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
2. นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1.5 % (ตั้งแต่ เมษายน 2563)
3. หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
4. จัดส่งส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง ให้ทางเราภายใน 14 วัน
5. บริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย

ตัวจริงหากครบกำหนด 14 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว


บริษัท ทวินซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556072522
19/11 หมู่ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

Contact

บริษัท ทวินซอฟแวร์โซลูชั่นส์ จำกัด
19/11 หมู่ 2 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร.+66 8 9763 0050